ჩატი
ინტერნეტბანკი

ვადიანი ანაბარი

მაღალი ფინანსური სარგებელი ვადიან ანაბარზე

ზრდადი ანაბარი

თანხა ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის

შემნახველი ანაბარი

თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა