ჩატი

საბავშვო ანაბარი

კრედო ბანკის მაღალსარგებლიანი საბავშვო ანაბარი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს ბავშვის განათლებასა და წარმატებულ მომავალზე ზრუნვა მისი ადრეული ასაკიდანვე დაიწყოს.

საბავშვო ანაბარზე სასურველი თანხის დამატება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ოდენობით არის შესაძლებელი.

რაც მთავარია, ანაბარზე სარგებლის დარიცხვა ხდება იმ შემთხვევაშიც თუ რომელიმე თვეს ვერ შეძლებ მასზე თანხის დამატებას.

კალკულატორი
  • $
წელი
2 წელი
3 წელი
4 წელი
5 წელი
6 წელი
7 წელი
8 წელი
9 წელი
10 წელი
11 წელი
12 წელი
13 წელი
14 წელი
15 წელი
16 წელი
17 წელი
18 წელი
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
პირობები
  • ანაბრის ვადა: ბავშვის სრულწლოვანებამდე, მინიმუმ – 2, მაქსიმუმ – 18 წელი
  • ანაბრის ვალუტა - GEL/USD/EUR
  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 50 GEL/USD/EUR
  • შენატანის მინიმალური/მაქსიმალური ოდენობა: შეუზღუდავი
  • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში ანაბარს ერიცხება სრული საპროცენტო სარგებელი ყოველ შესრულებულ წელზე
  • საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

საბავშვო დეპოზიტის ვადაზე ადრე დარღვევა დასაშვებია მხოლოდ ორივე მშობლის ან/და ყველა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ბანკისათვის ერთობლივი მიმართვის საფუძველზე, თუ კანონმდებლობით სხვა პირობა არ არის განსაზღვრული.

საპროცენტო სარგებელი
% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 11.15% 2.60% 1.70%
ეფექტური 10.59% 2.57% 1.69%

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge