ჩატი

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში არის სადეპოზიტო ტიპის ანგარიში, რომელიც გამოიყენება  კლიენტების ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული თანხის აღსარიცხავად.

პირობები
ანგარიშის ვალუტა ლარი
ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება უფასო
უპირატესობები

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge