ჩატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საუკეთესო საშუალებაა - დააბანდო დანაზოგი ეფექტურად და მიიღო მაღალი სარგებელი!

იგი წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას - სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს მის მფლობელს გადაუხადოს ხელშეკრულების პირობით გათვალისწინებული თანხა.

კალკულატორი
 • $
თვე
12 თვე
24 თვე
ვადა

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
საბავშო ანაბარი
პირობები
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი და ევრო
 • პირველადი მინიმალური შენატანი - 1000 ერთეული
 • ანაბრის ვადა – 1 დან 2 წლამდე
 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 დღეზე დაანგარიშებით
 • სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა არ არის დაშვებული
 • სერტიფიკატზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული
 • სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია (კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად)
 • სტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ
 • არასტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ
უპირატესობა
 • სერტიფიკატის ყიდვა - უფასო
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატს ერიცხება უფრო მაღალი საპროცენტო სარგებელი, ვიდრე ნებისმიერ ანაბარზე განთავსებულ თანხას
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატი შესაძლებელია ნებისმიერ დროს გაასხვისოთ სხვა პირზე

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

საპროცენტო სარგებელი
ვადის ბოლოს გატანით GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
12 თვე 10.65% 10.65% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
24 თვე 11.05% 10.50% 3.10% 3.05% 2.80% 2.76%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად
ყოველთვიური გატანით GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
12 თვე 9.90% 10.36% 2.55% 2.58% 2.45% 2.48%
24 თვე 10.00% 10.47% 3.05% 3.09% 2.75% 2.78%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად