ჩატი
ინტერნეტბანკი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი
 • პირველადი მინიმალური შენატანი -  1'000 ლარი (თანხა უნდა იყოს 1000 ჯერადი)
 • ანაბრის ვადა – 12 და 24 თვე
 • თანხის დამატება - არ არის დაშვებული
 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 (სამას სამოცდახუთი) დღეზე დაანგარიშებით
 • სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა - არ არის დაშვებული
 • საპროცენტო სარგებლის გადახდა - ყოველთვიურად, ყოველწლიურად
 • სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია, ხორციელდება კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად
 • სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო - სერტიფიკატის თანხის 0.1%, მინიმუმ 100 ლარი
უპირატესობა
 • კრედო ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი გამოირჩევა მაღალი საპროცენტო განაკვეთით
საპროცენტო სარგებელი
 • სარგებლის ყოველწლიური რეალიზაციით:
ანაბრის ვადა ნომინალური % სარგებელი ეფექტური % სარგებელი
12 თვე 10,75% 10,75%
24 თვე 11% 11%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად
 • სარგებლის ყოველთვიური რეალიზაციით:
ანაბრის ვადა ნომინალური % სარგებელი ეფექტური % სარგებელი
12 თვე 10,25% 10,75%
24 თვე 10,50% 11,02%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის პირობა:

კლიენტი უხდის ბანკს პირგასამტეხლოს შემდეგი პირობებით: სადეპოზიტო სერტიფიკატზე დარჩენილი ვადის ანალოგიური ვადიანობის, ბანკში მოქმედი მიმდინარე სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს ან სადეპოზიტო სერტიფიკატზე დარჩენილი ვადის შემდგომი ვადის მქონე სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს დამატებული 3%.

* ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე  გამოისყიდოს სადეპოზიტო სერტიფიკატი აღნიშნული პირობებით.