ჩატი

მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბრით შესაძლებელია შეინახოთ ან დააგროვოთ თანხა და მიიღოთ სარგებელი. თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად, ხოლო ანაბრის თანხის განკარგვა ნებისმიერ დროს.

მოთხოვნამდე ანაბრის გახსნა შესაძლებელია, როგორც სერვისცენტრში ვიზიტით, ასევე დისტანციურად Business Mycredo ინტერნეტ და მობაილ ბანკის საშუალებით.

უპირატესობები
 • თანხის დამატების და გატანის შესაძლებლობა შეუზღუდავად
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი და არ არის შეზღუდული ვადით
 • მოთხოვნადმე ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

მოთხოვნამდე ანაბარი თვის მინიმალურ ნაშთზე დარიცხვით

პირობები

 

 • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი და ევრო
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი; ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
 • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
 • სარგებლის რეალიზაცია: ყოველი მომდევნო თვის  პირველ კალენდარულ დღეს
 • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში: მიმდინარე ანგარიში, მოთხოვნამდე ანგარიში.

 

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები

 

სარგებელი

 

მოთხოვნამდე ანაბარი თვის მინიმალურ ნაშთზე დარიცხვით GEL USD EUR
% სარგებელი
ნომინალური 7.25% 0.50% 0.10%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 0.61% 0.01% -0,03%
ეფექტური (რეალიზაციით) 0.61% 0.01% -0,03%

ეფექტური პროცენტი დათვლილია იმ დაშვებით, რომ თვის განმავლობაში ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენს საშუალოდ 10,000 ერთეულს, ხოლო მინიმალური ნაშთი - 1,000 ერთეულს. საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი.

მოთხოვნამდე ანაბარი ყოველდღიურ ნაშთზე დარიცხვით

პირობები

 

 • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
 • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
 • სარგებლის რეალიზაცია: ყოველი მომდევნო თვის  პირველ კალენდარულ დღეს
 • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში: მიმდინარე ანგარიში, მოთხოვნამდე ანგარიში
 • სარგებლის დარიცხვა: ყოველდღიურ ნაშთზე (max. 100,000 ერთეულზე)

 

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები

 

სარგებელი

მოთხოვნამდე ანაბარი ყოველდღიურ ნაშთზე დარიცხვით GEL USD EUR
% სარგებელი
ნომინალური 2.00% 0.10%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 1.90% 0.06%
ეფექტური (რეალიზაციით) 1.90% 0.06%

ეფექტური პროცენტი დათვლილია იმ დაშვებით, რომ თვის განმავლობაში ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენს საშუალოდ 10,000 ერთეულს. საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი.