ჩატი

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბრით შესაძლებელია შეინახოთ ან დააგროვოთ თანხა და მიიღოთ სარგებელი. თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად, ხოლო ანაბრის თანხის განკარგვა ნებისმიერ დროს.

უპირატესობები
 • თანხის დამატების და გატანის შესაძლებლობა შეუზღუდავად
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი და არ არის შეზღუდული ვადით

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი და ევრო
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი; ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
 • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
 • სარგებლის დარიცხვა: თვის განმავლობაში განთავსებულ მინიმალურ ნაშთზე (min.10,  max. 100,000 ერთეულზე)
 • სარგებლის რეალიზაცია: კალენდარული თვის ბოლო დღეს
 • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში:
  • მიმდინარე ანგარიში
  • შემნახველი ანგარიში
სარგებელი
% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 7.25% 0.50% 0.10%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 7.76% 0.50% 0.10%
ეფექტური (რეალიზაციით) 7.50% 0.50% 0.10%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისთვის აღებულია ანაბრის თანხა 1 000 ერთეული, საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი