ჩატი
ინტერნეტბანკი

შემნახველი ანაბარი

თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა

ვადიანი ანაბარი

მაღალი ფინანსური სარგებელი ვადიან ანაბარზე

ზრდადი ანაბარი

თანხა ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის