ჩატი
ფინანსური ანგარიშგება
ფინანსური ანგარიშგება
წლიური ანგარიში
რეიტინგები
პროფილი www.themix.org-ზე

არქივი

ფინანსური რეიტინგი 2013
01.03.2019
pdf
სოციალური რეიტინგი 2013
12.02.2019
pdf
ფინანსური რეიტინგი 2011
30.04.2019
pdf
სოციალური რეიტინგი 2011
12.02.2019
pdf
რეიტინგი 2009
30.04.2019
pdf
რეიტინგი 2007
30.04.2019
pdf
რეიტინგი 2006
19.04.2006
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2018
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
29.12.2017
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2016
pdf
კრედო ბანკის კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები
30.06.2018
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის
31.12.2017
pdf
წლიური ანგარიში 2017
31.12.2017
pdf
წლიური ანგარიში 2016
31.12.2016
pdf
წლიური ანგარიში 2015
31.12.2015
წლიური ანგარიში 2014
30.12.2014
pdf
წლიური ანგარიში 2013
31.12.2013
pdf
წლიური ანგარიში 2012
31.12.2012
წლიური ანგარიში 2011
31.12.2011
pdf
წლიური ანგარიში 2010
31.12.2010
pdf
წლიური ანგარში 2009
31.12.2009
pdf