ჩატი
ინტერნეტბანკი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა

აქცია 30 ნოემბრამდე!

14 თვიანი სადეპოზიტო სერტიფიკატი 13.13%-მდე სარგებლით

(წლიური ეფექტური 11.32%-მდე)

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი
 • პირველადი მინიმალური შენატანი - 1'000 ლარი (თანხა უნდა იყოს 1000 ჯერადი)
 • ანაბრის ვადა – 12 და 24 თვე
 • თანხის დამატება - არ არის დაშვებული
 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 (სამას სამოცდახუთი) დღეზე დაანგარიშებით
 • სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა - არ არის დაშვებული
 • საპროცენტო სარგებლის გადახდა - ყოველთვიურად, ყოველწლიურად
 • სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია, ხორციელდება კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად
 • სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო - სერტიფიკატის თანხის 0.1%, მინიმუმ 100 ლარი
უპირატესობა
 • კრედო ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი გამოირჩევა მაღალი საპროცენტო განაკვეთით
საპროცენტო სარგებელი
 • სარგებლის ყოველწლიური რეალიზაციით:
ანაბრის ვადა ნომინალური % სარგებელი ეფექტური % სარგებელი
12 თვე 10,75% 10,75%
24 თვე 11% 11%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად
 • სარგებლის ყოველთვიური რეალიზაციით:
ანაბრის ვადა ნომინალური % სარგებელი ეფექტური % სარგებელი
12 თვე 10,25% 10,75%
24 თვე 10,50% 11,02%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის პირობა:

კლიენტი უხდის ბანკს პირგასამტეხლოს შემდეგი პირობებით: სადეპოზიტო სერტიფიკატზე დარჩენილი ვადის ანალოგიური ვადიანობის, ბანკში მოქმედი მიმდინარე სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს ან სადეპოზიტო სერტიფიკატზე დარჩენილი ვადის შემდგომი ვადის მქონე სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს დამატებული 3%.

* ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე  გამოისყიდოს სადეპოზიტო სერტიფიკატი აღნიშნული პირობებით.