ჩატი
ინტერნეტბანკი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი(ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებული თანხა

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი
  • პირველადი მინიმალური შენატანი - 1'000 ლარი (თანხა უნდა იყოს 1000 ჯერადი)
  • ანაბრის ვადა – 12 და 24 თვე
  • თანხის დამატება - არ არის დაშვებული
  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 (სამას სამოცდახუთი) დღეზე დაანგარიშებით
  • სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა - არ არის დაშვებული
  • საპროცენტო სარგებლის გადახდა - ყოველთვიურად, ყოველწლიურად
  • სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია, ხორციელდება კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად
  • სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო - სერტიფიკატის თანხის 0.1%, მინიმუმ 100 ლარი

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: www.diagency.ge

უპირატესობა
  • კრედო ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი გამოირჩევა მაღალი საპროცენტო განაკვეთით
საპროცენტო სარგებელი
სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით ნომინალური % სარგებელი ეფექტური % სარგებელი
12 თვე 9.95% 9.95%
24 თვე 10.70% 10.18%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად
სარგებლის ყოველთვიური გატანით ნომინალური % სარგებელი ეფექტური % სარგებელი
12 თვე 9.55% 9.98%
24 თვე 9.80% 10.25%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის პირობა:

კლიენტი უხდის ბანკს პირგასამტეხლოს შემდეგი პირობებით: სადეპოზიტო სერტიფიკატზე დარჩენილი ვადის ანალოგიური ვადიანობის, ბანკში მოქმედი მიმდინარე სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს ან სადეპოზიტო სერტიფიკატზე დარჩენილი ვადის შემდგომი ვადის მქონე სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს დამატებული 3%.

* ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე  გამოისყიდოს სადეპოზიტო სერტიფიკატი აღნიშნული პირობებით.