ჩატი

POS ტერმინალი

თუ გაქვთ სავაჭრო ან მომსახურების ობიექტი კრედო ბანკის ტერმინალის განთავსებით გეძლევათ შესაძლებლობა თქვენს ბიზნესში გაიმარტივოთ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული პროცედურები, გააუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი, ამასთანავე დაზოგოთ ხარჯები, გაზარდოთ გაყიდვები და მოიზიდოთ ახალი მომხმარებლები.

ტერმინალს ასევე აქვს სალარო აპარატის ფუნქცია, რაც შესაძლებლობას გაძლევთ ერთი მოწყობილობით აწარმოოთ, როგორც ნაღდი ისე უნაღდო ანგარიშსწორება, რაც თავისმხრივ გათავისუფლებთ სალაროს ტერმინალის შეძენისგან, ხოლო თანხას, რომელსაც ტერმინალზე გაატარებთ, მყისიერად აისახება თქვენს ანგარიშზე.

 

  • თქვენს ობიექტზე კრედო ბანკის პოს-ტერმინალის განსათავსებლად დაუკავშირდით სატელეფონო ცენტრს, ნომერზე *4242 ან მიმართეთ სასურველ სერვისცენტრს

 

გაზარდე საბარათე გადახდები კრედო ბანკის ტერმინალებზე და მიიღე ბიზნეს სესხი საშეღავათო ტარიფებით!

უპირატესობები
  • პოს-ტერმინალის განთავსება და ინსტალაცია ყოველგვარი დანახარჯის გარეშე
  • თანამშრომლების უფასო ტრეინინგი
  • უფასო ტექნიკური მომსახურება
  • თანამედროვე და დაცული ანგარიშსწორების შესაძლებლობა
  • როგორც Visa ასევე MasterCard ბარათებით ანგარიშსწორების შესაძლებლობა
  • ტრანზქციის მინიმალური საკომისიოს გარეშე
უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

მყისიერი ანგარიშსწორება

მყისიერი ანგარიშსწორება - (შემდგომში „ანგარიშსწორება“) - აღნიშნული სერვისი გულისხმობს მერჩანტებთან მყისიერ ანგარიშსწორებას კერძოდ, როდესაც POS ტერმინალზე
კლიენტი ბარათით შეასრულებს გადახდას მერჩანტის სასარგებლოდ, გადახდილი თანხა
მერჩანტს ანგარიშზე აესახება ავტომატურად. მერჩანტებთან ანგარიშსწორების დრო 09:00-დან 00:00-მდე იქნება. ღამის 00:00 შემდეგ ჩატარებული ნებისმიერი ტრანზაქცია მერჩანტს
ანგარიშზე დაუჯდება მეორე დღეს სტანდარტული ანგარიშსწორების მეშვეობით.

 

მყისიერი ანგარიშსწორება ახალი მერჩანტებისთვის

მერჩანტი რომელიც მოითხოვს პოს ტერმინალს და დარეგისტრირდება კრედოს მერჩანტად, შესაძლებლობა ექნება სრულიად უფასოდ ისარგებლოს მყისიერი ანგარიშსწორების მომსახურებით.

მერჩანტებისთვის დაწესებულია ლიმიტის კატეგორიები დღის ჭრილში, რომელიც მათ ავტომატურად ესახებათ ანგარიშზე.

დღიური ლიმიტები:

ახალ მერჩანტებს გაეწერებათ შემდეგი დღიური ლიმიტი:

  • POS ტერმინალი 2500 ლარი
  • POS ტერმინალი + სალაროს ფუნქცია 2500 ლარი
  • Mycredo Terminal 500 ლარი

სტანდარტული ლიმიტების გადახედვა და გაზრდა მოხდება შემდეგი გზით:

ბანკის შესაბამისი დეპარატამენტის მიერ თვეში ერთხელ მოხდება მერჩანტის დღიური და თვიური ბრუნვების მონიტორინგი. თუ მერჩანტის წინა თვის საშუალო დღიური ბრუნვა გადააჭარბებს არსებულ ლიმიტს, მაშინ მოხდება ლიმიტის გაზრდა მიმდინარე თვის 10 რიცხვამდე. გაზრდილი ლიმიტი მერჩანტის დღიური ბრუნვის შესაბამისად შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:

POS ტერმინალის ლიმიტი
1. 5000 ლარი
2. 10 000 ლარი

Mycredo Terminal ლიმიტი:
1. 1000 ლარი
2. 2000 ლარი
თუ მერჩანტს აქვს გაზრდილი ლიმიტი და წინა თვის საშუალო დღიური ბრუნვა იქნება სტანდარტულ ლიმიტზე ნაკლები, მაშინ მერჩანტს დაუბრუნდება სტანდარტული ლიმიტი.

მყისიერი ანგარიშსწორების გაუქმება:

თუ მერჩანტის წინა თვის ბრუნვა იქნება 0-ის ტოლი მაშინ მოხდება სერვისის გაუქმება მიმდინარე თვის 10 რიცხვამდე.
ასეთ შემთხვევაში მერჩანტს შეუძლია თავიდან მოითხოვოს სერვისის გააქტიურება.

შენიშვნა:
საგანვადებო ტერმინალებზე არ გააქტიურდება მყისიერი ანგარიშსწორება.

პრე-ავტორიზაცია

პრე-ავტორიზაციის სერვისი არის POS ტერმინალის (სტანდარტული ტიპის პოსტერმინალი და POS ტერმინალი + სალაროს ფუნქცია) დამატებითი ფუნქცია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მერჩანტს POS ტერმინალზე დისტანციურად განახორციელოს ჯავშნის თანხის დაბლოკვის ოპერაცია (ფიზიკურად ბარათის გატარების გარეშე) ბარათის მონაცემების (ბარათის 16 ციფრი და ვადის გასვლის თვე/წელი) მეშვეობით.

POS ტერმინალზე პრე-ავტორიზაციის ფუნქციონალის გამოყენების შემთხვევაში ხდება სასტუმროს ჯავშნის ღირებულების დაბლოკვა მომხმარებლის
ანგარიშზე.

პრეავტორიზაციის ოპერაციის დასრულება, ანუ მომხმარებლის ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრა მოხდება მხოლოდ POS ტერმინალზე ბარათის ფიზიკურად გატარების შემდეგ.

პრე-ავტორიზაცის ფუნქციონალით დაბლოკილი თანხა ბლოკში იქნება 30 კალენდარული დღე.
თუ 30 დღის განმავლობაში არ მოხდება ტრანზაქციის დასრულება, ან მერჩანტი არ გააუქმებს ოპერაციას, 30 კალენდარული დღის შემდეგ ავტომატურად მოიხსნება ბლოკი.

ჯავშნის მოქმედების პერიოდში მერჩანტს შეუძლია დაბლოკილი თანხა განბლოკოს სრულად ან ნაწილობრივ.

 

შენიშვნა:
პრე-ავტორიზაციის ოპერაციის დასრულება შესაძლებელია ჯავშნის ღირებულების სრულ ან ნაკლებ თანხაზე, მეტ თანხაზე დასრულება ვერ მოხდება.

POS ტერმინალზე პრე-ავტორიზაციის ფუნქციონალის გააქტიურება მოხდება გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში, რაც მოიაზრებს მერჩანტის POS ტერმინალზე პრე - ავტორიზაციის ფუნქციონალით ოპერაციის შესრულების ლიმიტს, რომელიც დაუწესდება მერჩანტს თვის ჭრილში, ერთ ობიქტზე განთავსებულ ერთ ტერმინალზე.

პრე-ავტორიზაციის ლიმიტის განსაზღვრისთვის ბანკის მხრიდან უნდა მოხდეს შემდეგი საკითხების შესწავლა:
- მერჩანტის საკრედიტო ისტორია;
- სასტუმროს საშუალო დატვირთულობა და ნომრის საშუალო
ფასის დადგენა ლოკაციის გათვალისწინებით;
- მერჩანტის ისტორია კრედო ბანკთან

კრედო ბანკის POS-ტერმინალზე დადგენილია პრე-ავტორიზაციის ყოველთვიური მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტი: პრე ავტორიზაციის მინიმალური ლიმიტი შეადგენს 3000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 30 000 ლარს.
30 000 ლარს ზემოთ ლიმიტის მოთხოვნის განხილვა შესაძლებელია მოხდეს გამონაკლისად ბანკის შესაბამისი დეპარტამენტის მიერ.

პრე-ავტორიზაციის განაცხადის შევსებამდე მერჩანტს უნდა ჰქონდეს სასტუმრო დარეგისტრირებული ონლაინ პლატფორმაზე, იმისთვის რომ შეძლოს აღნიშნული ლინკის
წარმოდგენა.