ჩატი

სახელფასო ოვერდრაფტი

კრედო ბანკი მომხმარებლებს სახელფასო ოვერდრაფტით სარგებლობის შესაძლებლობას სთავაზობს.