ჩატი

სახელფასო ოვერდრაფტი

კრედო ბანკი მომხმარებლებს ოვერდრაფტით სარგებლობის შესაძლებლობას სთავაზობს.